Toimitusehdot (KYMEN SEUDUN OSUUSKAUPPA)

 

 1. TOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 

Näitä myynti- ja toimitusehtoja (”Toimitusehdot”) noudatetaan Kymen Seudun Osuuskauppa polttoöljyn dieselin myynnissä ja toimituksissa kuluttajansuo-jalaissa (1978/38) tarkoitetulle kuluttaja-asiakkaille sekä yritysasiakkaille. 

2. MÄÄRITELMÄT 

Näissä Toimitusehdoissa seuraavat isolla alkukirjaimella määritellyt käsitteet saavat seuraavan merkityssisällön: 

”Ostaja” tarkoittaa kuluttaja-asiakasta tai yritystä, joka on tilannut Myyjältä Polttonesteitä. 

"Myyjä" tarkoittaa Kymen Seudun Osuuskauppa 

”Internetsivut” tarkoittaa Myyjän internetsivustoa, joka sijaitsee osoitteessa - KSO Lämmitysöljy (ksolammitysoljy.fi) 

”Osapuoli tai Osapuolet” tarkoittavat Myyjää ja Ostajaa. 

Polttoneste” tarkoittaa Myyjän myymää (i) diesel-polttoainetta ja siihen sisältyvää toimituspalvelua, (ii) polttoöljyä ja siihen mahdollisesti sisältyvää palvelua tai (iii) muuta näiden kaltaista Myyjän Internetsivuilla yksilöityä tuotetta ja siihen sisältyvää toimituspalvelua. Kulloinkin myytävä Polttoneste on määritelty tarkemmin Myyjän Internetsivuilla tai tilausvahvistuksessa. 

"Sopimus” tarkoittaa Polttonestettä koskevaa Myyjän Internetsivuilla yksilöityjen ehtojen ja näiden Toi-mitusehtojen mukaisesti tehtyä tilausta ja siihen Myyjän antamaa tilausvahvistusta ehtoineen. Sopimus muodostaa Myyjän ja Ostajan välisen sopimuksen ja sitoumuksen koskien Polttonesteen kertatoimitusta. 

3. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 

Myyjä ja Ostaja voivat tehdä Sopimuksen kirjallisesti (esim. sähköpostitse) tai suullisesti (esim. puhelimitse). Sopimus syntyy, kun Ostaja on tehnyt tilauksen ja Myyjä antanut siihen hyväksyvän vastauksen tai aloittanut tilauksen täyttämisen. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät seuraavasta linkistä: Tietosuojaseloste - KSO Lämmitysöljy (kymenseudunosuuskauppa.fi) 

Sopimukseen sovelletaan näitä Toimitusehtoja, Myyjän Internetsivuillaan määrittämiä muita ehtoja (esim. mahdolliset vähimmäistoimitusmäärät) ja Myyjän mahdollisesti tarjouksessaan antamia ehtoja. Ostajan toivomille Myyjän sopimusehdoista ja näistä Toimitusehdoista poikkeaville ehdoille tarvitaan aina Myyjän nimenomainen ja kirjallinen hyväksyntä. 

Tilaus sitoo Ostajaa sen tekohetkestä alkaen. Ostaja ymmärtää ja tiedostaa, että Polttonesteet katsotaan Suomessa voimassa olevan lainsäädännön alla vaarallisiksi aineiksi, joiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen liittyy pakottavaa lainsäädäntöä, jonka rikkomisesta on määritelty rangaistusseuraamukset. Tämän vuoksi Ostaja sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta omien Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä ja huolehtii ja vastaa siitä, että Myyjällä on käytössään oikeat ja tarkat Sopimuksen ja voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisen toimituksen edellyttämät tiedot. 

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa säiliötilanteensa ennen Polttonesteen tilaamista, jotta tilatuille Polttonesteelle on tarpeeksi varastotilaa. Ostajalla ei ole oikeutta tilata Polttonestettä suurempaa määrää, kuin mitä Ostajan säiliöön mahtuu. Myyjällä on oikeus mm. periä Ostajalta Myyjälle tai Myyjän palveluntarjoajalle aiheutuneet kustannukset sekä oikaista Polttonesteen hinta toimitetun volyymin mukaiseksi (esim. periä pientoimituslisä), mikäli Ostaja ei tässä kohdassa noudatettuja velvoitteita noudata. 

Ostaja vastaa Polttonesteen varastotilana käyttämänsä säiliön säännöllisestä ja oikea-aikaisesta huollosta ja puhdistamisesta. Ostajalla ei ole oikeutta tilata Polttonestettä sellaiseen säiliöön, jota ei ole säännöllisesti ja oikea-aikaisesti huollettu ja puhdistettu. 

Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat Polttonesteen jakelua tai saattavat jopa estää Polttonesteen jakelun, mikäli teiden kunto ei vastaa vaarallisten aineiden toimittamiselle asetettuja kriteereitä. Ostajalla on velvollisuus varmistaa ja ilmoittaa Myyjälle tai Myyjän lukuun toimivalle palveluntarjoajalle Polttonesteen toimittamisessa käytettävien teiden liikennöintikunto. 

Ostajan on annettava tilauksen teon yhteydessä muutoinkin tarkat tiedot toimituskohteesta säiliötietoineen (muun muassa säiliön tarkka kuvaus väri, säiliön koko, numero, maanpäällinen ja IBC), mahdollisesta toimituskohteen yhteyshenkilöstä, toimitusaikarajoitteista sekä toimituskohteen laskutustiedot. Ostaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että Ostajan antamat tiedot ovat oikeita. 

Myyjällä on aina ilman korvausvelvollisuutta Ostajalle oikeus hylätä tilaus. Tilauksen hylkääminen voi johtua muun muassa Polttonesteen saatavuudesta, tilauksen puutteellisista tiedoista tai Ostajan luottotiedoista. 

Mikäli Ostaja on kuluttaja-asiakas ja Myyjä käyttää oikeuttaan hankkia Ostajan luottotiedot ja tilauksen hylkääminen perustuu luottotietojen perusteella tehtyyn päätökseen, Ostajalla on oikeus saada Myyjältä tieto tilauksen hylkäämistä koskevan päätöksen jälkeen luottotietojen käytöstä sekä tieto, mistä luottotietorekisteristä tiedot ovat peräisin. 

4. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN 

Sopimus päättyy, kun kumpikin Osapuoli on täyttänyt näiden Toimitusehtojen mukaiset velvoitteensa. 

Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut rikkomustaan yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan asiasta huomautuksen toiselta Osapuolelta. 

5. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA VAHVISTE-TUSTA TOIMITUKSESTA KIELTÄYTYMINEN 

Ostajalla ei ole Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n perusteella tai muullakaan perusteella kaupan peruuttamisoikeutta. 

Kuljetusliikkeellä ja Myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta Polttonestettä, mikäli Ostajan laitteisto (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, purkutaso, jonka tulee olla lakisääteinen työskentelytaso korkeille paikoille) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen. Esimerkiksi vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuuden takia olla vaihdettuna nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen (niin sanottuun Camlock-liittimeen). Kuljettajat on ohjeistettu niin, ettei sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin enää toimiteta öljyä 1.7.2018 jälkeen. 

Jotta Polttonesteen toimitus olisi mahdollinen, täyttöputken suu ei saa olla 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii kiinteän työskentelytason, johon kulku on turvallinen. Työskentelytason tulee mahdollistaa työskentely 1,5 m korkeudella. Lisäksi säiliön ilmaputken toimivuuden tulee olla Polttonesteen kuljettajan valvottavissa ja tämän tulee pystyä todentamaan sen toimivuus (ilman esteetön tulo). 

Samoin Myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua Polttonestettä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Polttonesteen kuljettajan on nähtävä ajoneuvo, purkuputki ja ilmaputki, joten Polttonesteen toimittaminen ei ole sallittua ns. kulman taakse. 

Mikäli Myyjä käyttää oikeuttaan kieltäytyä Polttonesteen toimituksesta tai Polttonesteen toimitus estyy Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta syystä, on Ostajalla velvollisuus maksaa peruuntuneesta toimituksesta Myyjälle aiheutuneet kustannukset ja lisäkulut. Myyjä ei tuolloin ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista miltään osin. 

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Polttonesteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai Ostajan säiliöiden epäpuhtauksista. 

6. HINTA JA MAKSUEHTO 

Polttonesteen säiliötoimitusten myyntihinta määräytyy Myyjän antaman tarjouksen mukaisesti. Tarjouksen hinta on Myyjän kulloinkin voimassa oleva tilauspäivän mukainen hinta. Tarjous perustuu Ostajan ilmoittamaan litramäärään. Lopullinen hinta muodostuu tuotehinnasta ja toimitusmaksusta sekä Myyjän Internetsivuillaan ilmoittamista lisistä.

Toimitusmaksu on tilauskohtainen ja kattaa Polttonesteen toimituksen maksimissaan kahteen säiliöön, jotka sijaitsevat samassa toimitusosoitteessa. Mikäli tarve on tästä poikkeavalle toimitukselle, on siitä sovittava nimenomaisesti erikseen. Poikkeavasta toimituksesta peritään lisätoimitusmaksu. 

Mikäli Polttonestettä ei mahdu Ostajan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Polttonesteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Ostajalta kulloinkin voimassa oleva toimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut. 

Tietoa Myyjän käyttämistä lisistä ja niiden määristä saa Myyjän Internetsivuilta ja Myyjän asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ja palveluajat on julkaistu Myyjän Internetsivuilla. 

Myyjällä käytössä olevat maksutavat on määritelty Myyjän Internetsivuilla ja niitä voivat olla seuraavat: 

(i) Lasku. Lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. 

(ii) Maksu yleisimpiä maksukortteja käyttäen tai verkkopankissa. Luottokorttilaskulla tai tilitapahtumissa näkyy Myyjän nimi. 

(iii) S-Business -tili. S-Business-asiakkaiden osalta, noudatetaan näiden Toimitusehtojen lisäksi S-Business Oy:n korttiehtoja. 

Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskorkoa, joka määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Lisäksi Ostaja on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassa olevat maksumuistutus- ja perintämaksut. 

Myyjällä on oikeus vaatia Ostajalta hyväksyttävä vakuus ennen Polttonesteen toimitusta. Myyjällä ei ole velvollisuutta toimittaa Polttonestettä ennen hyväksyttävän vakuuden asettamista. Myyjällä on oikeus periä Ostajalta vakuuden hoitamiseen liittyvät kohtuulliset kulut. 

7. TOIMITUS, TOIMITUSAIKA JA TOIMITUSEHTO 

Polttonesteen tavanomainen toimitusaika on n. 1-8 arkipäivää siitä lukien, kun Myyjä on hyväksynyt tilauksen. Tilauksen toimituksissa noudatetaan toimitusehtoa DAT Ostajan säiliön purkuliitin (Incoterms 2010). 

Ostajalla on velvollisuus varmistaa toimituksen onnistumisen mahdollisuus tilaushetkestä lukien. Olennainen osa onnistuneen toimituksen mahdollistamista on, että Ostaja on antanut Myyjälle riittävät ja olennaiset tiedot toimitukseen vaikuttavista seikoista ja täyttänyt Sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa (muun muassa velvollisuus antaa tiedot routavaurioista ja muista olennaisista seikoista sekä tarkastaa, että Polttonesteelle on riittävä varastotila). Säiliöiden täyttöliittimien tulee olla selkeästi merkityt tuotesekoitusten välttämiseksi. 

Myyjällä ei ole velvollisuutta erikseen vahvistaa tarkkaa toimitushetkeä. Myyjä toimittaa Polttonestettä pääsääntöisesti arkipäivinä. Internetsivuilla on kulloinkin ajantasaiset tiedot tarkemmista toimituskäytännöistä. 

Ostajan pyynnöstä Myyjä voi varmistaa Polttonesteen tavanomaista toimitusaikaa nopeamman toimituksen, mikäli Polttonesteen saatavuus sen mahdollistaa. Myyjällä on oikeus veloittaa pikatoimituksista pikatoimituslisä ja muina kuin arkipäivinä tapahtuvista toimituksista pyhälisä. 

Ostaja on vastuussa siitä, että Polttonesteen toimittaminen aina purkamiseen asti on mahdollista toimitusajan sisällä tapahtuvassa toimituksessa välittömästi kuljetusajoneuvon saapuessa toimituspaikkaan ja että Myyjälle on tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet. Polttonesteiden toimitus voi estyä esimerkiksi siitä syystä, ettei kuljettaja saa Ostajaa puhelimitse kiinni. Myyjä eikä myyjän käyttämä palveluntarjoaja vastaa tästä syystä johtuvasta viivästyksestä tai muusta vahingosta. 

Ostaja vastaa myös siitä, että purkupaikka, laitteistot, säiliö(t), sekä niiden sijoittelu ovat voimassa olevan lainsäädännön ja Sopimuksen mukaiset sekä Polttonesteen toimittavan henkilön turvallisesti saavutettavissa. Ostaja vastaa siitä, että Polttoneste voidaan toimittaa sen kiinteistölle säiliöauton vaurioitta kestävää turvallista ja hyväkuntoista tietä pitkin aina Ostajan säiliön täyttöputkelle asti. 

Tien ja kiinteistön tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu. Mikäli jakeluautolla ajaminen purkupaikalle tai sieltä pois on tavanomaista hitaampaa purkupaikan sijainnin vuoksi, on Myyjällä oikeus veloittaa Ostajalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

8. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU 

Omistusoikeus ja vaaranvastuu Polttonesteeseen siirtyvät Myyjältä Ostajalle Polttonesteen toimitushetkellä. 

9. KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 

Käyttöturvallisuus- ja tuotetiedote ovat tulostettavissa Myyjän Internetsivuilta tai Ostajan pyynnöstä saatavissa Myyjältä. Ostaja sitoutuu ennen Tilauksen tekemistä perehtymään tiedotteisiin sekä varmistumaan siitä, että kaikki, jotka käsittelevät Polttonestettä perehtyvät käyttöturvallisuustiedotteeseen ja muuhun olennaisen terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön liittyvään tietoon Polttonesteestä ja sen käsittelystä. Ostaja sitoutuu noudattamaan Polttonesteen käytössä ja käsittelyssä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Ostaja vastaa siten mm. siitä, että Os-tajan laitteisto (ml. säiliö) on asianmukaisesti huollettu ja puhdistettu. 

Ostaja vastaa siitä, että kaikki Polttonesteen käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat luvat ovat voimassa ja, että niitä säilytetään huolellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Ostaja vastaa siitä, että myös kaikki vaaditut ilmoitukset viranomaisille sekä muut velvoitteet on suoritettu (esim. ilmoitus säiliöstä tai tilapäisestä varastoinnista viranomaisille sekä IBC-pakkauksen tarkastusvelvoitteet täytetty). 

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Polttonesteelle luonteenomaisista haitoista. 

10. REKLAMAATIOT JA ILMOITUKSET 

Mahdolliset toimitukseen liittyvät reklamaatiot ja ilmoitukset tehdään Myyjän Internetsivuilla ilmoitettuun asiointinumeroon. 

Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon. 

Polttonestettä tai sen toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa, koska virhetilanteiden nopea selvittäminen on sekä Myyjän että Ostajan edun mukaista. 

Reklamaatio on tehtävä kuitenkin kaikissa tapauksissa viimeistään (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. 

Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaa-tion käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa vä-hintään Myyjälle siitä aiheutuneet kulut. 

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Ostajan antamia henkilötietoja käsitellään ja voidaan luovuttaa Myyjän valitsemille valituille palveluntuottajille Sopimuksen toimeenpanemiseksi sekä Ostajan antaessa siihen suostumuksensa, suoramarkkinointiin. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät seuraavasta linkistä: Tietosuojaseloste - KSO Lämmitysöljy (kymenseudunosuuskauppa.fi) 

12. MUUT SOPIMUSEHDOT 

Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Myyjä vastaa Ostajalle alihankkijan suorituksista kuin omistaan. Myyjällä on oikeus siirtää oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Kun Ostajalle on ilmoitettu siirrosta, voidaan maksusuoritukset tehdä pätevästi vain siirron saajalle. Ostaja ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Myyjän erillistä suostumusta. 

Myyjä tai Ostaja ovat oikeutetut ylivoimaisen esteen (force majeure) takia peruuttamaan tai siirtämään toimituksen tai sen vastaanottamisen myöhemmäksi tai rajoittamaan toimitusta ilman korvausvelvollisuutta. Esteestä on ilmoitettava välittömästi sen ilmetessä molemmin puolin. 

Ostaja vakuuttaa ollessaan luonnollinen henkilö, että häntä tai häneen tai Ostajan ollessa yritys tai oikeushenkilö, että sitä tai siihen tai mihinkään sen emo/konserniyhtiöön, tai kehenkään sen tai sen konserniyhtiön omistajaan tai ylimpään johtoon kuuluvaan, tai missään näissä yhtiöissä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävään henkilöön tai oikeushenkilöön ei ole kohdistettu pakotteita tai ole asetettu kauppasaartoon, tai muutoinkaan sanktioitu jäljempänä olevan mukaisesti. 

Pakotteilla ja sanktioilla tarkoitetaan lakeja, säännöksiä, kauppasaartoja, kieltoja, rajoituksia, päätöksiä, toimeenpanomääräyksiä tai -ilmoituksia, jotka on antanut YK, EU, Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai Yhdysvallat (ja niiden puolesta toimiva viranomainen tai muu taho), ja jotka koskevat pakotteita (taloudellisia, rahoituksellisia tai poliittisia) ja jotka on suunnattu valtioille, yhtiöille, muille oikeushenkilöille ja/tai yksityishenkilöille.

Mikäli Ostajalle asetetaan tai Ostajaan kohdistetaan pakotteita tai sanktioita, on Myyjällä yksipuolinen oikeus oman harkintansa mukaan (i) välittömästi purkaa kaikki Ostajan ja Myyjän välillä olevat Sopimukset ilman irtisanomisaikaa tai (ii) toistaiseksi pidättäytyä noudattamasta kaikkien Ostajan ja Myyjän välillä voimassa olevien Sopimusten mukaisia Myyjälle asetettuja velvollisuuksia esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, keskeyttää kaikki Polttonesteen toimitukset ja S-Business Oy:llä on oikeus asettaa S-Business -tilit käyttökieltoon. 

Ostaessaan Polttonesteitä Myyjältä Ostaja sitoutuu siihen, että Ostaja ei millään keinoin tai tavoin, suoraan tai välillisesti toimien, myy, tarjoa tai toimita, tai muutoinkaan edesauta ostamansa Polttonesteen luovuttamista luonnolliselle henkilölle tai yritykselle tai muullekaan oikeushenkilölle tai mihinkään sellaiseen paikkaan, joka on pakotteiden tai kauppasaarron tai muulla tavoin sanktioitu Polttonesteen osalta. Ostajan tulee pitää itsensä ajan tasalla kaikista laeista (mukaan lukien pakotesääntelystä), asetuksista, säädöksistä, ohjesäännöistä ja suosituksista. 

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI 

Sopimuksesta tai tilauksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kouvolan käräjäoikeudessa. 

Ostajalla, joka on kuluttaja-asiakas, on oikeus nostaa kanne myös sen Suomessa sijaitsevan kunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. 

Lisäksi Ostajalla, joka on kuluttaja-asiakas, on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Ostajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan 

(www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.